+90 0312 418 28 20 info@guchukuk.com

Tahkim Hizmetleri

Avukatlık Hizmetleri

İş Hukuku

İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, iş kanunun uygulanması, tespit davaları, iş kazası davaları, iş iade davaları, işten ayrılma sonucu tazminat davaları ve buna ilişkin davalar.

Turizm Hukuku

Devremülk sözleşmesinin iptali ve bedelinin iadesi, devremülk maliklerinin olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali ve devremük kaynaklı diğer uyuşmazlıklar.

Tüketici Hukuku

Tek tarafın tüketici olduğu alacak davaları, haksız fiil, sözleşmelerde ki haksız şartlar ve ticari uygulamalar, menfi tespit ve istirdat davaları, Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılacak başvurular, ayıplı mal ve hizmete ilişkin davalar.

Aile Hukuku

Evliliğin iptali davalari, çeşitlisebeplerden dolayı boşanma davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, evlat edinme davaları, velayet davaları, nafaka ve mal paylaşımları davaları.

Miras Hukuku

Veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlemesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davasının açılması, miras feragat sözleşmesinin hazırlanması, mirasın reddi davası, miras hissesinin temliki sözleşmesinin hazırlanması ve bu konuya ilişkin davalar.

İcra Hukuku

Alacağın tahsiline yönelik icra takibi başlatılması, ilamlı ve ilamsız icra takibinin başlatılması, itirazın iptali davaları, menfi taspit ve istidat davaları, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip ve buna ilişkin davalar.

Ecrimisil Davaları

 • Haksız tecavüzün meni davası
 • Taşınmasızın haksız kullanımı nedeniyle ecrimisil talebine ilişkin davalar
 • Taşınmazı haksız olarak işgal edilen kişinin karşı tarafa göndereceği ihtarname ve benzeri haklarının kullanılası
 • Taşınmazın haksız kullanımı nedeniyle meydana gelen zararın karşılanması konusu

Şufa(Önalım) Davaları

 • Önalım hakkının kullanılmasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar
 • Önalım bedelinde muvazaa
 • Önalım hakkı ihlal edilen taşınmaz sahibinin bu nedenle talep edebileceği  hakları – bu hususta gerekli davaların açılması

Kooperatif Davaları

 • Kuruluş aşamasında olan kooperatiflere sözleşme düzenlemek
 • Kooparatiflere hukuki danışmanlık
 • Kooparatifn, kooparatiften ayrılan ortağa tazminat davası açması

Kamulaştırma Davaları

 • Kamulaştırmasız el atma davaları (fiili-hukuki)
 • Kamulaştırma talebi ile açılan davaların takibi
 • Kamulaştırma bedeline itiraz edilmesi
 • Kamulaştırmaya konu edilen taşınmaz hakkında bu nedenle doğacak her türlü talebe ilişkin davaların takip edilmesi

Trafik Kazalarına İlişkin Davalar

 • Trafik kazası sonucu ölüm – maluliyet meydana gelmesi halinde sigorta şirketine başvuru yapılması ve başvurunun takibi
 • Trafik kazası sebebiyle destekten yoksun kalanların maddi-manevi tazminat davalarının takip edilmesi
 • Kaza sonucu malul kalan kişinin bu sebeple karşı taraftan talep edebileceği maddi-manevi tazminata ilişkin davalar
 • Araçta meydana gelen hasarın ve değer kaybının tazminine ilişkin davalar
 • Trafik kazası nedeniyle yapılan ödemelerin rücu edilmesine ilişkin davalar

 

Son Yazılar

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

Tasarrufun iptali davası kısaca; borçlunun alacaklısını zarara sokmak kastıyla malvarlığından çıkarmış olduğu mal, hak veya değerlerin,  tasarruftan zarar gören alacaklı tarafından alacağını elde etmek amacıyla malın tekrar borçlunun malvarlığına geçmesini sağlayan...

daha fazla bilgi edinin

İHBAR TAZMİNAT

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce (haklı nedenle derhal fesih halleri hariç) durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bu bildirim süreleri kanunda açıkça belirtilmektedir. İhbar tazminatı da; süresi belli olmayan sürekli iş sözleşmelerinin,...

daha fazla bilgi edinin

KEFALET SÖZLEŞMESİ

Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Kefalet sözleşmesi, mevcut ve geçerli bir borç için yapılabilir. Ancak, gelecekte doğacak veya koşula bağlı bir borç...

daha fazla bilgi edinin